Farmio to pierwsze jaja:
- dodatkowo przebadane na antybiotyki
- od kur karmionych paszą bez GMO

 

Czy wiesz, że?

Już ok. 80% uprawianej na całym świecie soi stanowi soja modyfikowana genetycznie.
więcej »

Gwarancja jakości

GMO
Restrykcyjny program kontroli jakości daje gwarancję użycia paszy wolnej od GMO więcej »

Co to jest GMO?

GMO
Dowiedz się więcej o żywności modyfikowanej genetycznie i o tym dlaczego warto jej unikać więcej »

Jak obchodzić się z jajkiem?

Banner

Konkurs Farmio "Podróż za jeden sms!"

Regulamin Konkursu Farmio - "Podróż za jeden sms!

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu promocyjnego o nazwie „Konkurs Farmio- Podróż za jeden sms” zwanego dalej „Konkursem” jest „JET ” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-386), ul. Usypiskowa 12;   biuro  ul. gen. K.S. Rudnickiego 1/U1, 01-858 w Warszawie  zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 178634 (dalej określany jako „JET” lub „Organizator”), który działa na zlecenie Farmio S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-972 ul. ul. Aleja Rzeczypospolitej 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 145878753 zwaną dalej “Zleceniodawcą” .

2. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

3. Konkurs trwa w okresie od dnia 01.04.2019 roku do dnia 11.07.2019  Roku (dalej: „czas trwania konkursu”).

4. Sprzedaż promocyjna trwa od dnia 01.04.2019  roku do dnia 20.04.2019 roku (dalej: „czas trwania sprzedaży”).

5. Konkurs obejmuje wybrane produkty Zleceniodawcy firmy Farmio SA dostępne w sprzedaży w okresie od dnia 01.04.2019 roku do dnia 20.04.2019 roku. Produkty objęte akcją, to:

o        Jaja Farmio z wolnego wybiegu 10 sztuk, rozmiar L

o        Jaja Farmio ściółkowe 10 sztuk, rozmiar L

o        Jaja Farmio z wolnego wybiegu 20 sztuk, rozmiar L

o        Jaja Farmio z wolnego wybiegu 20 sztuk, rozmiar M

o        Jaja Farmio ściółkowe 20 sztuk, rozmiar L

6. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest abonentem w sieci komórkowej której operatorem jest podmiot mający siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz spełniająca warunki określone w Regulaminie, zwana w treści Regulaminu „Uczestnikiem”.

7. Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby fizyczne, które dokonały w czasie trwania sprzedaży zakupu produktów wymienionych w punkcie 5 regulaminu stosownie do postanowień punktu 12 Regulaminu.

8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Zleceniodawcy a także pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu. Organizator oraz Zleceniodawca zastrzega sobie prawo (jednak nie będzie miał obowiązku) pobierania pisemnych oświadczeń od uczestników Konkursu, dotyczących tego warunku. Przez pracowników należy rozumieć osoby wykonujące pracę na jakiejkolwiek podstawie prawnej, w tym także na podstawie umowy cywilnoprawnej.

9. Przystąpienie do Konkursu jest ró